top of page

ONE GIRL – ONE CONTINENT – ONE RECORD

Många har säkert fått med sig att jag har ett nytt äventyr på gång. Jag ska till världens mest förblåsta, kallaste och avlägsna kontinent - Antarktisk. Helt ensam och utan support ska jag skida från Hercules Inlet och in till geografiska Sydpolen i December 2023. Detta blir något av det mest mentalt och fysiskt krävande jag någonsin gjort. Listan är lång med saker som ska i box innan jag står på "starten" . Det är ingen hemlighet att den tyngsta delen är att finansiera expeditionen och få in sponsorer, det är något jag jobbar på just nu, kostnaderna kommer landa på ca 1 miljon Norska kroner. Jag förstår det låter galet att det är så dyrt, jag kommer lägga upp en liten översikt av en budget i ett annat inlägg för dom som är intresserade.


Mitt mål är att sätta ett nytt kvinnligt speed rekord. Det nuvarande världsrekordet är från 2016 och det har Johanna Davidsson som skidade på 38 dagar och 25 timmar. Jag har satt ett mål att skida på 35 dagar vilket jag ser som fullt möjligt. Jag kommer tänka lite annorlunda och gå över min utrustningslista noga och våga ta med absolut det jag kommer behöva och inget extra, jag kommer också gå ner i vikt på utrustningen och gå för lättare utrustning, ev andra bindningar på skidorna, lättare skidskor mm. Här har jag fått hjälp och tips av bland annat Christian Eide som skidat på 24 dagar och har det manliga rekordet. Det är många detaljer här som gör det avgörande för att sätta ett rekord och gör expeditionen extra spännande. Nästa vinter blir avgörande för att testa utrustning och tänka över detaljer. 


Mer än ett världsrekord

Att kunna dela med mig av mina upplevelser, inspirera och motivera betyder väldigt mycket för mig och ger mig driv till att genomföra mina äventyr. Mental hälsa är stort tema idag både privat, på jobbet och i familjen. Kort sagt så är inte livet bara en upp tur, vi måste möta motgång, jobba hårt , tro på oss själva och inte minst våga ta ett litet steg ut från komfortzonen för att komma oss närmare vårat mål. - Så är det ute på expedition också och det blir väldigt tydligt. Jag har lärt mig mycket av mina tidigare äventyr allt ifrån att sätta pris på saker vi tar förgivet i vardagen, förståelse runt ordet LYCKA och hur viktigt det har varit att utmana mina rädslor, målsättning och inte minst den mentala och fysiska biten, - att köra på när det är tungt och gör ont, att inte ge upp på en dröm som känns näst in till omöjlig, - För allt är möjligt!
Med hjälp av mina äventyr vill jag vara en förebild för unga kvinnor, ungdomar och barn speciellt. Jag vill inspirera dem till en mer aktiv livsstil, arbeta hårt för sina drömmar och våga komma över de rädslor och hinder som håller dem tillbaka för att utveckla sig själv och bli den bästa versionen av sig själv.

Jag är besluten att vem som helst kan följa i mina fotspår för att uppleva upprymdhet och glädjen att uppnå ett mål.


 

Lite kul info :


• 35 dager fra 'the inner coastline' til Sydpolen

• 1130km, - 715 miles

• Startar ungefär vid havets overflate og stiger til 2780 moh

• 2750 moh på Sydpolen känns som 3500-4000moh i Himalaya

• Antarktis er världens mest forblåste kontinent

• De Katabatiske vindene följer terrenget fra mitten och mot havet

• Det betyder motvind - hela vägen

• Temperaturen vil vare mellom -15° til -35°C

• Iberegnet vindfaktur kan kylan komma ned i -70°C

• Jeg går Solo (alene) och utan någon annan hjälp utifrån

• Skidar og trekke en pulk på 110 kg

• Äter fra 4500 kal vid starten till 6100kal på slutet

• Räknar med att forbränna mellom 7000 og 10.000 kal pr dag

• Räknar å gå ned ca 12-14 kg

• Vill ha med satellitt telefon, GPS / Tracker och kompass

• Alla kan följa turen / progresjonen hela vägen.

 

Annat: Jag kommer försöker uppdatera med ett inlägg här ett par gånger i månaden med information om hur planeringen går, nya sponsorer, annat kul och intressant om Antarktis.

Det blir ett litet kortare inlägg än detta.


På gång: Jag jobbar också att få en ny hemsida på plats. Jag hade egentligen en som höll på med en hemsida som skulle vara klar i början av året. Men nu har jag nya kontakter och kan förhoppningsvis dela med mig snart med mer info om när en nya hemsida är klar.


Om det är någon i Honningsvåg eller i närområdet i Finnmark som är duktig på att ta bilder samt filma och skulle vilja hjälpa mig att sätta ihop ett kort videoklipp som jag vill använda för att göra lite reklam om expeditionen, Ta gärna kontakt!
Här är min fantastiska logo som Maria Esteves har illustrerat åt mig.
Jag vill också lägga ut ett tack till alla som hittils har stöttat mig, det betyder väldigt mycket.
kilometer 1 : Add Nature kilometer 2 : Salve Ljosland kilometer 3 : Janne og Roy kilometer 4 : Joakim Rolfsnes kilometer 5 : Conny kilometer 6 : Trym Johansen kilometer 50 : Rebecca kilometer 64 : Tommy Persson kilometer 1000 : Mariana Esteves kilometer 1130 : Jenny WordsworthLokalt här i Honningsvåg vill jag nämna Tom Wagelid och gänget på Nordkapp treningssenter som sponsrar mig med möjligheten att träna gratis fram till expeditionen. Detta betyder väldigt mycker för mig och gör det möjligt att lägga lite extra fokus på träningen.Jag vill också uppmärksamma Trym Johansen som har bidragit med en fantastisk sponsorstötte som betyder väldigt mycket. 

För er som önskar att bidra till min expedition kan man sponsra en kilometer av turen till en summa av 350 kr och för bedrifter 5000 kr, man får då hemsidan länkad och ett tack i mina sociala medier. Här står det lite mer om det.


Jag har också ett samarbete med en av mina sponsorer Gococo sportswear där vi ger bort ett par strumpor gratis till de 50 första som sponsrar med 500 kr eller mer.

Dessa ullstrumpor använder jag när jag vandrar, springer på våren, hösten

och vintern och ibland under ett par tjockare strumport när jag åker skidor.


Skicka till mig på mejl adventure@ginajohansen.com , pm eller fyll ut formuläret på hemsidan med:

Namn , adress, telefon nr , storlek och vilken färg ni föredrar ( svart, grön eller rosa ).


Man kan stötta mig via Vipps, Paypal eller GofundMe.


# 716125

All support betyder väldigt mycket för mig och hjälper mig att komma ett steg närmare Sydpolen


 

Om du har ett företag och önskar att bli med på ett spännande äventyr kan du ta kontakt med mig via mejl adventure@ginajohansen.com eller + 47 986 44 585 .


Dela gärna mitt inlägg för att sprida information om min expedition, ta gärna kontakt om du driver en podcast, är journalist och vill skriva om mitt nästa äventyr eller om du tror att du kan bNi kan följa mig här på : Facebook Instagram och Linktree// Gina Johansen


English translation


I'm sure a lot of people have heard that I have a new adventure coming up. I'm going to the windiest , coldest and most remote continent on earth- Antarctica. All alone and without support, I will ski from Hercules Inlet and into the geographical South Pole in December 2023. This will be one of the most mentally and physically demanding things I've ever done. The list is long with things that need be done before I stand on the "start" . It's no secret that the heaviest part is funding the expedition and getting sponsors, that's something I'm working on right now, the costs will land at about 1 million Norwegian kroner. I understand it sounds crazy that it is so expensive, I will post a small overview of a budget in another post for those who are interested.


My goal is to set a new female speed record. The current world record is from 2016 and it has Johanna Davidsson who skied in 38 days and 25 hours. I have set a goal to ski in 35 days which I see as possible. I will think a little differently and go over my equipment list carefully and dare to bring absolutely what I will need and nothing extra, I will also cut weight on the equipment and go for lighter equipment, possibly other bindings on the skis, lighter ski shoes etc. Here I have received help and tips from Christian Eide who skied in 24 days and holds the male record. There are many details here that make it crucial to set a record and make the expedition extra exciting. Next winter will be important for testing equipment and rethinking details. 

More than a world record

Being able to share my experiences, inspire and motivate means a lot to me and gives me the drive to carry out my adventures. Mental health is a big theme today both in private, at work and in the family. Life is not just on top all the time, we have to face adversity, work hard , believe in ourselves and not least dare to take a small step out of the comfort zone to get closer to our goal. That's how it's on an expedition too, and it becomes very clear. I have learned a lot from my previous adventures . Everything from the things we take for granted in everyday life, understanding around the word HAPPINESS and how important it has been to challenge my fears, goalsetting and not least the mental and physical part, - to keep going when it is heavy and hurts, not to give up on a dream that feels next to impossible, Because anything is possible!With the help of my adventures, I want to be a role model for young women, young people and children especially. I want to inspire them to a more active lifestyle, work hard for their dreams and dare to overcome the fears and obstacles that hold them back to develop themselves and become the best version of themselves. I am determined that anyone can follow in my footsteps to experience elation and the joy of achieving a goal. 

Fun Facts


• 35 days from 'the inner coastline' to the South Pole

1130k, - 715 miles

• Start approximately at sea level and rise to 2780 masl

• 2750 masl at the South Pole is known as 3500-4000 masl in the Himalayas

• Antarctica is the world's most windswept continent

• The Katabatic winds follow the terrain from the center and towards the sea

• It means headwinds - all the way

• The temperature will be between -15 ° to -35 ° C

•Including wind chill, the cold can drop to -70 ° C

• I’ll go Solo (alone) and without any other outside support

• I’ll ski and pull a sledge of 110 kg

•Eat from 4500 cal at the beginning to 6100 cal at the end

• Expect to burn between 7,000 and 10,000 cal per day

•Calculates to lose about 12-14 kg

• I have satellite phone, GPS / Tracker and compass

• Everyone will be able to follow the trip / progression all the way 

Other things: I will try to update with a post here a couple of times a month with information about how the planning is going, new sponsors, other fun and interesting things about Antarctica.


Happening now: I'm also working on getting a new website in place. I actually had someone that was working on a website that was supposed to be ready at the beginning of the year. But now I have new contacts and can hopefully share more info very soon when a new website will be ready.


I would also like to extend a thank you to everyone who has supported me so far, it means a lot.


kilometer 1 : Add Nature kilometer 2 : Salve Ljosland kilometer 3 : Janne og Roy kilometer 4 : Joakim Rolfsnes kilometer 5 : Conny kilometer 6 : Trym Johansen kilometer 50 : Rebecca kilometer 64 : Tommy Persson kilometer 1000 : Mariana Esteves kilometer 1130 : Jenny Wordsworth


Locally here in Honningsvåg I would like to mention Tom Wagelid and the guys at Nordkapp treningssenter who sponsor me with the opportunity to train for free until the expedition. This means a lot to me and makes it possible to put a little extra focus on the training.


I would also like to pay attention to Trym Johansen who has contributed with a fantastic sponsorship that means a lot.


 

Support Gina's solo expedition to the South Pole by sponsoring a kilometer of Gina's journey towards the South Pole. Each of the unclaimed 1130 kilomters can be bought for a minimum donation of 350 kr for private people and 5000 kr for business. You can donate via PayPal , GoFoundMe or Vipps .


OFFER FOR THE FIRST 50 SPONSOR A KILOMETER FOR A MINIMUM OF 500 NOK (50 EURO) AND GET A PAIR OF THE TECHNICAL HIGH WOOL SOCKS FROM GOCOCO FOR FREE

Fill out your Name, address , phone number, size on the socks and your preferd colour in the question/comment area on my website here or send it to me on email or PM.


VIPPS #716125

If you have a business and would like to be part of an exciting adventure, you can contact me by email adventure@ginajohansen.com or +47 986 44 585. 

Please share my post to spread information about my expedition, feel free to get in touch if you run a podcast, are a journalist and want to write about my next adventure or if you think you can contribute with something else.// GINA JOHNASEN

3 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page