top of page

Socks and hiking


Strumpor och vandring.

Fötterna är det viktigaste vi har när vi är på tur och ett par bra kängor tillsammans med rätt strumpor kan vara avgörande för en trevlig tur upplevelse. Hur vet man vad för typ utav strumpor man ska välja och hur behandlar man ömma fötter på lång tur?

  • Strumpor som ska användas när du vandrar bör vara med Ull/Merino ull i strumporna. Ull håller både fötterna varma när dom blir fuktiga, torkar snabbt och får inte den där hemska sur lukten som andra material när man svettas.

  • Det bör vara dubbelvävd vid häl och tå för extra slitstyrka. Jag tycker också en lite tjockar strumpa kan hjälpa på långa turer då fötterna lätt blir ömma under, det extra lilla skyddet hjälper. Varma dagar är dock tunna ull strumpor att rekomendera. Men på lång tur är det smart att ha med tjockare ull strumpa i ryggsäcken ifall fötterna blir ömma under. Det hjälpte mig på min vandring genom Norge.

  • På pauser är det viktigt att ta av sig skorna, ta ut sulorna och ta av sig strumporna för att låta fötterna vädra och svettiga strumpor får en chans att torka upp och vädra sig lite. Om möjligheten finns kan det också vara smart att tvätta fötterna i en älv när man har lunch pause.

  • För att torka strumporna i tältet när det är kallt lägger du strumporna i sovsäcken när du sover så torkar dom utav din kroppsvärme i sovsäcken.

Låga, mellan höga strumpor eller knä strumpor?

När du vandrar med kängor är det mellan höga strumpor eller knä strumpor som gäller. Detta beror lite på understället du använder. Jag föredrar 3/4 underställ som går till knäna och sen höga strumpor till det på kalla dagar och varma dagar eller milda höst dagar är mellan höga strumpor lagom då får man lite luftning mellan strumpa och underställ.

3/4 underställ med höga strumpor gör det så mycket bekvämar i stövlarna du har bara strumpan som sitter tajt mot benet i kängan istället för en strumpa som ska gå över ditt underställ i kängan. Du får också ett “friare”steg när du vandrar med 3/4 underställ och en hög strumpa än med ett underställ i stoppat i en strumpa som sitter åt lite över knät.

Nedan här har jag nämnt mina favoriter ifrån Gococo som jag använder på tur och i träning året runt.

Skiing Petroleum

Denna strumpan är anpassad till utförsåkning och kalla dagar i skidbacken men det är en fantastisk strumpa att använda i vandrings kängan både kalla sommardagar i det skadinaviska fjällen och höstdagar när temperaturen börjar sjunka. Det är också en favorit i tältet till ett par 3/4 underställ. Denna strumpan är min mest använda strumpa och en favorit. Läs mer om den här på Gococo's egna sida.

Outdoor Sport och Trekking

Är två strumpor med lite extra vaddering under fötterna för att ge lite dämpning, varmare strumpor som passar till vandrings kängan både kalla sommardagar i det skadinaviska fjällen och höstdagar när temperaturen börjar sjunka som på vintern till längdskidåkning .

Technical Cushion High Wool

Är en tunnare ullstrumpa som passar bäst varma sommardagar på fjället och även till löpning i kallare temperaturer men även på sommaren om man inte vill springa med en lägre strumpa. Läs mer om den här på Gococo's egna sida.

Ullstrumpa basic

Denna strumpan är en helt enkel strumpa som passar till varmare dagar på fjället som hemma till vardag. . Läs mer om den här på Gococo's egna sida.

Skötsel utav fötterna på lång tur.

Tvätta fötterna i en älv varje kväll, Själv har jag med lite grönsåpa jag tvättar foten med. Torka dom speciellt noggrant mellan tårna för att undvika risk för fotsvamp. Ha med en nagelklippare och hålla tånaglarna korta för att undvika att du får ömma tånaglar som skaver. Fot fil och mjukgörande kräm, minst en gång i veckan filar jag bort hård hud och smörjer foten med en mjukgörande kräm när jag är ute och vandrar. Detta kan göras varje dag om man lätt får hård hud. Det minskar risken för skavsår och ömma fötter. På långtur är det smart att ha med en salva för fotsvamp ifall det uppstår, detta går att köpa receptfritt på apoteket.

// Gina Johansen

English translation

Socks and hiking.

The feet are the most important thing we have when we are hiking and a good pair of boots along with the right socks can be crucial for a pleasant tour experience. How do you know what kind of socks to choose and how do you treat sore feet on a long hike?

  • Socks to be used when hiking should be with wool/Merino wool. Wool keeps both feet warm when they get moist, dries quickly and do not get that horrible smell when you sweat.

  • It should be double-woven at heel and toe for extra protection. I also think a little thicker sock can help on long trips as the feet easily get sore underneath, the extra little protection helps. Warm days, however, thin wool socks to recommend. But on a long hike it's smart to have thicker wool socks in the backpack if your feet get sore underneath. It helped me on my hike through Norway.

  • On every break it is important to take your shoes off, take out the soles and take off the socks to let your feet get fresh air and sweaty socks get a chance to dry. If possible, it can also be smart to wash your feet in a river when you have lunch pause.

  • To dry the socks in the tent when it is cold, put the socks in the sleeping bag when you sleep and dry them with help of your body heat in the sleeping bag.

Low, normal socks or knee socks?

When you walk with high boots it is a normal high sock or knee socks that is the alternative. Depends what type of baselayer you use. I prefer 3/4 underwear that goes to the knees and then high socks to that on cold days, and warm days or mild autumn days I prefer a normal high sock, and you will get some air between your socks and baselayer. 3/4 underwear with high socks make it so much more comfortable in the boots you have only the sock that sits tight against the leg in the boot instead of a sock that should go over your underwear in the boot. You also get a "freer" step when you hike with 3/4 underwear and a high sock than with a base layer in a padded sock that sits slightly over the knee.

Below I have mentioned my favourites from Gococo which I use on tour and in training all year round.

Skiing Petroleum This sock is adapted for cold days on the skis, but it is a fantastic sock to use in the hiking boots both cold summer days in the Scandinavian mountains and autumn days when the temperature begins to drop. It is also a favourite in the tent together with a pair of 3/4 baselayer. This sock is my most used sock and my favourite.

Outdoor Sports and Trekking Are two socks with a little extra padding under your feet to provide some cushioning, warmer socks that fit to the hiking boot both cold summer days in the Scandinavian mountains and autumn days when the temperature begins to drop as in winter to cross-country skiing. Read more about Outdoor sports here and trekking here

Technical Cushion High Wool

Is a thinner wool sock that is best for hot summer days in the mountains and also for running in colder temperatures but also in summer if you do not want to run with a lower sock. Read more about this on Gococo's own page.

Wool sock Basic This sock is a simple sock that is suitable for warmer days in the mountain or at home. Read more about this on Gococo's own page.

Take care of your feet on long hiking trips.

Wash your feet in a river every night, I have green soap with me that I wash the feet with. Dry them especially carefully between your toes to avoid the risk of athlete's foot. Take a nail clipper and keep your toe nails short to avoid getting sore toenails that chafe. Foot file and softening cream, at least once a week, I file away hard skin and use softening cream when I'm on long hikes. This can be done every day if you easily get hard skin. It reduces the risk of blisters and sore feet. On a long ride it is smart to have a ointment for athlete's foot if it arises, this is possible to buy without prescription at the pharmacy.

// Gina Johansen


258 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page