top of page

Halti-Reisadalen-Masi


Nu är vi äntligen I Finnmark och börjar närma oss det stora målet Nordkapp. 

Dag 86 Kilpisjärvi-Saarijävri-- 19km

Då var vi igång med tunga ryggsäckar fulla med mat. Vi ska inte gå låg på energi här inte. Man börjar alltid äta utav den tyngsta maten först. Idag har vi stött på massa folk och kommer helt säkert göra hela vägen upp till Halti. 

Dag 87 Saarijärvi-Voumakasjärvi 25,40 km Det är fantastiska vandringsleder här. Inte mycket stigning varken upp eller ner och väl markerad led. Terrängen börjar mer och mer likna öppna vidder.  Här finns det också hyttor ca varje 10 km hela vägen till Halti. Vi har sovit i tält bort ifrån hyttorna eftersom det är så mycket folk vid hyttorna.

Dag 88 Voumakasjärvi-Halti-Somashytta 26,40 km 921 m upp och 839 m ner Idag har det varit mycket upp och ner i stenur. 921m upp och 839 ner totalt under hela dagen. Nästan allt i stora sen. Första biten till en hytta på finska sidan var fint att gå och vi mötte mycket folk där och hela vägen fram till foten utav Halti. Efter vi började "klättra" upp till Halti har vi inte träffat en människa . Halti är Finlands högsta berg, 1325moh. Extra kul att varit där eftersom jag är hälften Finsk. Där efter gick vi av tur stigen och navigerade oss ca 10 km mot Somasjavri. Vi la kurs på öst sidan utav Rudnaoaivi där utsikten ner mot Somasjavri var fantastisk. Jag var vid Somasjavri förra året när jag skidade ifrån Nordkapp till Sverige i Jäckvik. Vi bestämde oss för att sova i Somashytta som står öppen här. Helt okej standard, vi provade också fiskelyckan men den var inte med oss ikväll. Vädret har också varit helt topp. Sol och lite vind. Morgonen var helt stilla så den startade med mygg första timmen.  

Bild ifrån Finlands högsta punkt på Halti. 

På väg mot Somas hytta ifrån Halti

Utsikt mot Somasjavri. 

Nästan framme vid Somas hytta efter kilometer i sten ur. 

Utanför Somas hytta testade vi fiskelyckan utan någon tur idag.

Dag 89 somashytta-Duorsi  (Reisa dalen) 31 km  1148 m upp & 1123 m ner Den markerade rutan går en stor omväg på ca 20 km extra till Nedrefoss hytta som vi skulle till. Vi bestämde oss för att navigera rakt över fjället och hoppas på att komma ner bakom hytta till Reisa dalen. Det är bratt och vi släppte oss ca 700 höjmeter ner bakom hytta. Det känns i knänen med en tung ryggsäck att gå så bratt ner. Väl på hytta läser vi i hytte boken att dom tidigare idag har fått en 12kg lax utanför hytta i Reisaälven som är en laxälv.  Vi såg resterna utav fisken i älven. Här blev det en pause för middag och faktist bastu som fanns här. Härligt att få tvättat sig lite. Vi träffade också en Tysk, Norsk, Finsk och Svensk som alla kom efter varandra på kvällen innan vi fortsatte vidare. Den markerade leden går till Kauotokeino. Men vi ska till Masi så våran plan var att fölrksa klättra upp på fjället på andra sidan älven istället för att följa stigen upp igenom. Vi hade räknat med att det skulle bli bratt och en utmaning. Vi gick iaf 2,5 km innan vi bestämde oss för att försöka klättra upp de 700 m  på fjället ifrån dalen. Det var sjukt bratt och obehagligt att gå upp där. Första sträckan genom skog och sen mer öppet med mycket lös sand så det var inget alternativ att stå still för då gled du med sanden ner. Det var både tungt och svårt att gå i bratt terräng. Vi var osäkra när vi kom upp mot toppen om vi skulle kunna ta oss upp vid berget. Först kom vi upp till ett ställe där vi inte kom oss upp utan behövde gå ett par hundra meter på tvärs. Innan vi kunde klättra upp. Helt slut och genom svett när vi kom upp. Men uppe var vi och vi sparade massa kilometer att gå runt på stigen.

Bilder nedan ifrån Somasjavri till Nedrefosshytta över fjället. 

Öppna vidder så fort ögat kan nå. 

Dags att gå ner i Reisadalen och upp på andra sidan. 

Nästan uppe ifrån Reisadalen 

Reisadalen

Svettigt efter klättring upp. 

 En Dooley's är fint för själen. 

Dag 90 Duorsi-cuolbmajavri 33:34 km Nu går vi rakt över fjället utan markerad stig.  Igår blev sent, men idag var vi uppe tidigt och hade fantastisk terräng i början. Det är öppna vidder nu, lite upp och ner men inget dramatiskt bratt. Efter ca 12 km fick vi in i Finnmarks Fylke och kort därefter stötte vi på en stor flock med ren och självklart blev det lite bilder. När vi kom fram till kanten utav Sieiddas med utsikt över en fantastisk dal, Njivlo vuopmi. Började det gå långsamt för oss. Vi klättrade ner och började korsa dalen i blöt myr och kommer fram till en älv (Nivlojohka) som iaf inte var gåendes över, men wow vilken sandstrand. Vi tog av oss och gick över älv. Det var så fint att vi bestämde oss för att ta pause där och laga mat och prova fiske lyckan. Men bara små fisk.  Vi inser sen att vi inte behövt korsa älven för nu står vi mitt inne i den. Vi börjar gå en rak linje och där kommer vi inte över älven och följer den ett stycke för att korsa där dom kör ATV över, mycket vatten så det var bara att klä av sig igen, och när vi kommer över ser vi att vi måste korsa SAMMA älv igen hade inte behövt korsa den där vi sprang över. Men så är det, vi fortsätter en bit och träffar två killar som startade ifrån Tana och ska hem till Bjärkvik. Efter ett litet prat med dom fortsatte vi vidare. Igen en stor älv att ta av sig ock korsa. Stig valde att inte ta av sig och blev såklart lite blöt denna gången. Vi slog läger lite efter midnatt och igen försökte prova fiskelyckan. Idag var den där vi fick tre stora fina Røyer.  Så idag blev det en sen lyxmiddag på fjället, det var en lång dag idag och vi både var trötta. Jag kom på mig själv  blunda medan jag åt fisken 😅. Det har varit kallt på kvällen idag med. Frost så det menas minus grader!

Snart är vi i Finnmark

Äntligen på öppna vidder. 

Någon som saknar sin mamma.. 

Örn klo vs min hand. 

Røya till middag. 

Dag 91 cuolbmajavri-Roggojavri 27.33 km Jag var öm i fötterna och trött i kroppen första sträckan idag. Efter 8 km kom vi fram till ett stort isfiske tält och 3 ATV, där blev vi inbjudna i tält på en kall öl och tog våran pause för lunch där. Det blev säkert ett par timmar där. Killarna var ifrån området kaitokeino och den ena Alta. Där efter körde vi på en god sträcka igen och framåt midnatt kom vi fram till ett annat läger med 4 tält och ute vid läger elden satt det två stycken ifrån sør Norge. Dom bjöd oss på ett glas rödvin och där satt vi en stund och pratade. De två som satt där hade varit på tur tillsammans varje år i 40 år. Där efter var tanken och gå ett par kilometer, men det var inte vatten någon stans längs vägen så det blev längre än tänkt och gå och sent blev det som vanligt.

Rype ägg 

Här har det legat Rypa i sanden. 

Här blev vi bjudna på en öl. 

Frost på tältet. 

Dag 92 Roggojavri-Masi

18km  Idag vaknade vi både vääääldigt trötta. Det ska bli gott med en vilo dag imorgon.  På vägen ner idag smakade vi de första Multebærebären (Hjortron). Så gott! Vägen ner idag kändes som den aldrig skulle ta slut. Vi gick på en fyrhjulsväg. Det är söndag och alla butiker är stängda, vi var ju så sugna på snacks så vi ringde han som äger butiken och frågade snällt om han kanske kan låta oss handla så det var inga problem. Vi bor hemma hos Ante och Linda som jag bodde hos förra året när jag skidade ifrån Nordkapp till Jäckvik. Fantastika personer, som tagit väl hand om oss med middag, boende och vi har fått tvättat kläder mm..

Masi kommer inte närmare

Middag I Masi när vi anlände. 

Dag 93 Masi Vilo dag.  

//Gina Johansen 

English translation

 Day 86 Kilpisjärvi-Saarijävri--19km Again we started with heavy backpacks full of food. We are not going low on energy now. We always start eating from the heaviest food. We have meet a lot of people today and probably will do all the way to Halti. Day 87 Saarijärvi-Voumakasjärvi 25,40 km It is fantastic hiking tracks here. Not a lot of up and down and well marked. The terrain is more an more looking like finnmarksvidda. It is cabins almost every 10 km up to Halti. We have slept in the tent away from the cabin as it is a lot of people both in the cabin and in tents around the cabins. Dag 88 Voumakasjärvi-Halti-Somashytta 26,40 km Today we had a lot of walking up and down in rocks. 921 m up hill and 839m down hill in total yesterday. Almost everything in big rocks. The first part today was to another cabin on the Finnish side nice track up there and we saw a lot of people on that stage and all the way to the foot of Halti. After we started the "climb" up to Halti we haven't seen anyone.  Halti is the highest mountian in Finland 1325m, it was extra fun to be there as I'm half Finissh. After there we navigated us off the marked track down to Somasjavri (10km). We came down on the east side of Ruvdnaoaivi with and beautiful view over Somasjavri. I was in Somasjavri last winter when I skied from North Cape to Sweden. We stayed in the cabin here which is an okay standard. The weather has been super. It was lots of mosquitoes early in the morning before the wind came and the rest if the day has been a nice breeze which has kept the mosquitoes away.. Dag 89 somashytta-Duorsi  (Reisa dalen) 31 km  1148 m upp & 1123 m ner The marked route goes a  detour of about 20 km extra to Nedrefoss cabin which we were going to. We decided to navigate straight across the mountain and hope to descend behind the cabin to the Reisa valley. It is steep and we dropped about 700 meters behind the cabin. It feels in your knees with a heavy backpack to go down so steeply. Once at the cabin, we read in the dairy that they caught a 12kg salmon outside the cabin in the Reisa River, which is a salmon river. We saw the remains of the fish in the river. Here it was a break for dinner and a sauna. Nice to wash ourselves. We also met a German, Norwegian, Finnish and a swede who all came one after the other in the evening before  we moved on. The marked trail goes to Kauotokeino. But we are going to Masi so our plan was to go up the mountain on the other side of the river instead of following the marked track. We had expected it to be steep and a challenge. We walked about 2.5 km before we decided to try to climb the 700 m up the mountain from the valley. It was sickly steep and uncomfortable to go up there. First route through forest and then more open with very loose sand so there was no alternative to stand still then you slid with the sand down. Walking on steep terrain was both difficult and exhausting . We were uncertain when we almost had  reached the summit if we could get up the mountain. First we came to a place where we did not get up but had to walk a few hundred meters across. Before we could climb up. We were so sweaty when we came up. But up there we were and we saved lots of miles to walk around on the trail. Day 90 Duorsi-cuolbmajavri 33:34 km Now we walk straight across the mountain without a marked path. Yesterday it was late, but today we were up early and had fantastic terrain in the beginning. It's wide open now, a little up and down but nothing dramatically steep. After about 12 km we got into Finnmark County and shortly thereafter we came across a large flock of reeinder and obviously some pictures. When we reached the edge of Sieiddas overlooking a stunning valley, Njivlo vuopmi. It started to slow down for us. We climbed down and started to cross the valley in wet marsh and arrive at a river (Nivlojohka) which was not possible to  walk over with the boots, but wow what a sandy beautiful beach. We took off the boots and crossed the river. It was so nice that we decided to take a break there and cook and try fishing luck. But only small fish. We then realize that we didn't have to cross the river because now we are in the middle of it. We start to walk a straight line and there we couldn't cross the river so we followed the river to found a spot to cross where they drive the ATV over, a lot of water so it was just to undress again, and when we come over we saw that we have to cross The same river again! We didn't have to cross the river where we ran over. But that's it, we continue for a while and meet two guys who started from Tana and are going home to Bjärkvik. After a little chat with them, we moved on. Again a bigger river to cross. We camped a little after midnight and again tried to try the fishing luck. Today was the one where we got three great fine Røyer. So today it was a late luxury dinner in the mountains, it was a long day today and we were both tired. I were almost asleep while eating. It has been cold in the evening today with. Frost so it means minus degrees! Day 91 cuolbmajavri-Roggojavri 27.33 km I my feet were sore and I felt tired. After 8 km we arrived at a large ice fishing tent and 3 ATVs,  they invited us to the tent and gave us a cold beer and we decided to  take  our break for lunch there. The guys were from Kaitokeino area and  one Alta. After that we walked on a good distance again and forward midnight we arrived at another camp with 4 tents and outside the camp fire we meet two from southern Norway. They offered us a glass of red wine and there we sat for a while and talked. The two who sat there had been on trips together every year for 40 years. After that, the idea was to walk a few kilometers, but there was no water anywhere along the road, so it was longer than we had planned to walk and it was Kate as usual Day 92 Roggojavri- Masi 18 km Today we both were tired and so ready for our rest day tomorrow. On the way down to Masi we ate the first cloudberries for the year. So delicious. In Masi we are staying with Ante and Linda who I stayed with last year when I skied from North Cape to Sweden. Day 93 Masi Rest day  //Gina johansen 


530 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page